Czym jest Coaching?

Czy tym samym, co doradztwo lub mentoring? Kim jest dobry coach i jakie są zalety i korzyści z sesji coachingu w biznesie?

Coaching….a magic word dominating the offices of managers, presidents and HR departments for some years now. Coaching is expressed with pride, but also surrounded by various myths. ‘I’ve coached the newly appointed director recently’ – said the president of a company. But was it really coaching?…Is the meaning of coaching known despite its popularity? Isn’t coaching confused with counselling, mentoring and therapy? Let us have a look at the concept a bit closer. The etymology of the English word ‘coaching’ probably derives from the French word ‘coche’ which stands for moving from point A to point B. The French ‘coche’ comes from the name of the Hungarian town Kòcs where the first carriage was developed in the XVI century.  Coachmen driving passengers referred to the activity as ‘coaching.’ The contemporary meaning of the word coaching was introduced by the tennis player Tim Gallwey in the book, ‚The Inner Game of  Tennis’ in 1974. He introduced a theory saying that the key to success is not about giving advice but asking the right questions at the right time.Speaking of the development of a carriage and its transportation functions one can paraphrase  the meaning of coaching quite accurately.

What is coaching then? It is a journey a passenger sets off on. Together with a coachman. It is the way s/he makes to arrive at their destination. The journey is abundant in numerous decisions, adventures, quests, discoveries. However, what is crucial, all decisions and activities undertaken on the way are coherent and integral with the passenger’s inner values.

The secret to coaching success is the power of its inspiration, full acceptance and openness to the Client, looking at the future without the therapeutic reference to the past and skilful use of coaching tools. In the coaching process a client discovers deep inner motivation, the energy to act and changes his/her attitude to positive, solution-oriented. They are able to understand mechanisms that block them, cause discouragement and make them unable to reach their goals. The Client’s work in the coaching process is also the beginning of his/her conscious changes and the modelling of blocking habits.

Coaching is result-oriented, focused on the implementation of plans as well as business and life goals. Regardless of the division between business coaching and life coaching, the private life aspect emerges at various stages of the process, since this sphere usually constitutes the foundation of professional fulfilment.In coaching we only look back in order to search for resources, previous experience which can reinforce the client. Therefore, coaching is not a therapy.

A coach accompanying the client in his/her development journey assures full acceptance, respect and discretion pursuant to Coaching Ethics Code.The faith and belief that any person has all the necessary competence to effect changes and achieve his/her goals constitutes the core of coaching. The coach’s work consists in inspiring and discovering the potential and hidden talents enabling development, implementation of intentions and plans. Research conducted by ICF (International Coach Federation) proves that working with a coach significantly reinforces the growth of employee efficiency and supports the change of attitude from passive to active. Moreover, it promotes commitment and lets clients strengthen their personal self-esteem and professional competence. WhyCoachingWorks

 In 2009 the company ,A BetterPerspective’ conducted research on a representative sample of  339 individuals who were coached or/and commissioned coaching of others. The research measured  main coaching benefits for organizations and individuals.

KorzysciZCoachinguENG

 source:http://www.abetterperspective.com/Benefits_of_Coaching.htm

KorzysciZCoachinguIndywidualneENG

source :http://www.abetterperspective.com/Benefits_of_Coaching.htm

 Based on the analysis of the information provided above it is apparent what are the effects and benefits resulting from coaching both for individuals and organizations commissioning coaching and even for the coached person’s surroundings.

There is only one coaching requirement: where there is a will, there is a way. Next month issue will include exemplification of the coaching process.

Dominika Szabla

Coaching…to magiczne słowo, które od kilku lat dominuje w gabinetach managerów, prezesów oraz pokojach działów HR. Coaching wypowiadany jest z dumą, ale otoczony jest też różnymi mitami. „Ostatnio coachowałem nowego dyrektora” – mówił prezes jednej z firm. Ale czy naprawdę był to coaching?…Czy pomimo mody na coaching jest znane jego znaczenie? Czy coaching nie jest mylony z doradztwem, mentoringiem i terapią? Przyjrzyjmy się temu pojęciu bliżej.

Etymologia angielskiego słowa „coaching” najprawdopodobniej pochodzi od francuskiego słowa „coche”, oznaczającego przemieszczanie się z miejsca A do miejsca B. Francuskie „coche” pochodzi od nazwy węgierskiego miasteczka Kòcs, w którym w XVI wieku powstał pierwszy powóz. Woźnice przewożący pasażerów nazwali swoje zajęcie „coachingiem”. Współczesne znaczenie słowa coaching wprowadził w 1974 roku tenisista Tim Gallwey w książce „The Inner Game of  Tenis”. Przedstawił swoją teorię, która mówi, że najlepszą drogą do sukcesu nie jest dawanie rad, ale zadawanie właściwych pytań w odpowiednim czasie.Nawiązując do powstania powozów i ich funkcji transportowych, można śmiało odnieść się do tego jak działa coaching.

Czym jest więc coaching?  Jest to podróż, w którą wyrusza pasażer. Wyrusza razem z woźnicą. To droga, którą przemierza, aby dotrzeć do swojego celu. Podczas tej podróży podejmowanych jest wiele decyzji, ma miejsce wiele przygód, poszukiwań i odkryć.  Najważniejsze jest jednak to, że wszystkie decyzje i działania podejmowane po drodze są zgodne i spójne z wewnętrznymi wartościami pasażera.

Tajemnica sukcesu coachingu tkwi w sile jego inspiracji, pełnej akceptacji, otwartości na Klienta, w spojrzeniu w przyszłość bez terapeutycznego odnoszenia się do przeszłości oraz umiejętnego stosowania narzędzi coachingowych. Pracując w procesie coachingowym klient odnajduje w sobie głęboką motywację, energię do działania, zmienia swoją postawę na pozytywną i poszukującą rozwiązania. Może zrozumieć mechanizmy, które go blokują, zatrzymują, powodują, że jest zniechęcony i nie może dojść do swojego celu. Praca Klienta w coachingu to również początek jego świadomych zmian i modelowania blokujących przyzwyczajeń.

Coaching zorientowany jest na efekty, na realizację planów oraz zamierzeń biznesowych i osobistych. Bez względu na to czy jest to coaching biznesowy czy life-coaching, obszar życia prywatnego ujawnia się w różnych etapach procesu, ponieważ ta sfera najczęściej stanowi fundament realizacji zawodowej.W coachingu spoglądamy wstecz tylko wtedy, gdy poszukiwane są zasoby, wcześniejsze doświadczenia, dzięki którym można wzmocnić klienta.  Dlatego coaching nie jest terapią.

Coach towarzysząc klientowi w jego podróży rozwojowej zapewnia mu pełną akceptację, szacunek i dyskrecję, o czym mówi Kodeks Etyczny Coacha. Istotą coachingu jest przekonanie i wiara w to, że każdy człowiek posiada wszelkie niezbędne kompetencje, aby dokonać zmiany i zrealizować swoje cele. Praca coacha polega na inspirowaniu i odkrywaniu potencjału oraz ukrytych talentów umożliwiających rozwój i realizację zamierzeń i planów.

Na podstawie badań przeprowadzonych przez ICF (International Coach Federation) stwierdzono, że praca z coachem znacząco wspiera wzrost efektywności pracowników, wspiera zmianę postaw z biernej na pozytywną i zaangażowaną, pozwala klientom wzmocnić swoje poczucie wartości osobistej i kompetencji zawodowych.

WhyCoachingWorks

W 2009 roku firma „A Better Perspective” przeprowadziła badanie na reprezentatywnej próbie 339 osób, które skorzystały lub/i były zleceniodawcami coachingu dla innych osób.  Badanie mierzyło,jakie są główne korzyści z coachingu dla organizacji oraz dla osób indywidualnych:

KorzysciZCoachingu

źródło:http://www.abetterperspective.com/Benefits_of_Coaching.htm KorzysciZCoachinguIndywidualneźródło:http://www.abetterperspective.com/Benefits_of_Coaching.htm

Analizując powyższe informacje wyraźnie widać jakie efekty i korzyści wynikają z pracy coachingowej zarówno dla pracowników indywidualnych, organizacji zlecających coaching, a nawet samego otoczenia osoby coachingowanej.

Warunek coachingu jest tylko jeden: wystarczy tylko chcieć.

W następnym miesiącu, w odniesieniu do przykładów, przybliżę pracę w procesie coachingowym .

Dominika Szabla

Zobacz także: